Handelsbetingelser

Contrazt ApS

Stationsvangen 5, 1st.
8541 Skødstrup

CVR-nr. 36 71 32 40

1. ANVENDELSE OG GYLDIGHED
1.1 Enhver leverance sker i henhold til nedenstående salgs- og leveringsbetingelser, medmindre disse er fraveget ved udtrykkelig skriftlig aftale.

1.2 Købers angivelse af særlige vilkår i udbudsmateriale, ordre m.v. anses ikke som fravigelse af nedenstående vilkår, medmindre Contrazt skriftligt har accepteret disse.  

2. TILBUD/ORDRE
2.1 Aftale mellem køber og Contrazt anses først for indgået ved Contrazt's accept af ordren.

2.2 Annullering eller ændring af en ordre kan kun ske med Contrazt’s skriftlige godkendelse.

2.3 Køber skal erstatte Contrazt’s omkostninger og tab ved annullering eller ændring, dog minimum et beløb, svarende til 10 % af den aftalte købesum eksklusive moms.

2.4 Contrazt er til enhver tid berettiget til at ændre materialevalg til den tilbudte vare, såfremt varen fortsat opfylder sædvanlig standard og særlige specifikationer angivet af køber.

2.5 Contrazt er ved fremstilling af andre varer end katalog- og standardvarer berettiget til at levere det aftalte kvantum +/- 10 %.

3. PRISER
3.1 Opgivne priser i tilbud samt vist på hjemmesiden / Webshops er eksklusive den til enhver tid gældende moms, andre afgifter, told, gebyrer, fragt, ekspeditionsgebyrer o. lign.

4. BETALING
4.1 Betalingsbetingelserne er netto kontant ved varens modtagelse med mindre andet er fastsat ved udtrykkelig skriftlig aftale.

4.2 Betaler køber ikke købesummen i rette tid, kan Contrazt fra forfaldsdagen beregne sig morarenter i overensstemmelse med renteloven.

4.3 Køber er uberettiget til at tilbageholde nogen del af købesummen som sikkerhed for opfyldelse af eventuelle modkrav vedrørende andre leverancer, og sådan tilbageholdelse vil være at betragte som væsentlig misligholdelse af aftalen.

5. EJENDOMSFORBEHOLD
5.1 Contrazt forbeholder sig ejendomsretten til enhver leverance indtil betaling er sket.  

6. LEVERING
6.1 Leveringstiden for lagervarer er normalt ca. 5-10 arbejdsdage. Specialartikler jf. særskilt ordrebekræftelse. 

6.2 Leveringsbetingelser er altid ab fabrik Contrazt, med mindre andet er skriftligt aftalt

6.3 Contrazt er berettiget til om nødvendigt at forlænge den aftalte leveringstid med indtil 10 dage regnet fra udløbet af den faste leveringstid, forudsat at Contrazt inden dette tidspunkt giver køber underretning om forlængelsen. I så fald er køber ikke berettiget til at udøve misligholdelsesbeføjelser førend efter udløbet af den forlængede leveringstid.

6.4 Der ydes 14 dages returret på alle prøver, dog ikke for varer med logo eller lign og kun i ubrugt stand med alle prismærker mv. intakt

7. UNDERSØGELSESPLIGT
7.1 Køber er forpligtet til straks ved modtagelsen af en leverance at foretage fornødne undersøgelser til konstatering af eventuelle fejl og mangler. 

8. REKLAMATION
8.1 Køber skal give skriftlig meddelelse om mangler direkte til Contrazt uden ugrundet ophold efter, at manglen er opdaget eller burde have været opdaget. Dette gælder ligeledes ved reklamation over mængdedifference. Meddelelsen skal indeholde en specifikation af manglen.

8.2 Såfremt køber ikke underretter Contrazt om en mangel inden for de angivne frister, mister køber sin ret til at fremsætte krav i anledning af manglen.

8.3 I tilfælde af reklamation er køber ikke berettiget til at disponere over det leverede eller returnere dette til Contrazt uden Contrazt’s skriftlige godkendelse. Har køber reklameret over varen, og det viser sig, at der ikke foreligger en mangel, som Contrazt bærer ansvaret for, har Contrazt ret til godtgørelse for det arbejde og de omkostninger, reklamationen har påført Contrazt.

8.4 Reklamation skal fremsendes skriftligt inden 5 dage efter fakturaens modtagelse.  

9. FORCE MAJEURE
9.1 Contrazt kan ikke holdes ansvarlig for forsinkelser eller omkostninger som følge af industrielle uoverensstemmelser, strejke, brand, miljømæssige restriktionen, manglende levering fra underleverandører, transportforsinkelser eller anden force majeure eller forsinkelser, som er udenfor indflydelse for Contrazt. Indtræden af førnævnte omstændigheder giver ikke køber ret til at annullere kontrakten eller holde Contrazt ansvarlig for nogen form for tab. 

10. ANSVAR
10.1 Contrazt ansvar for mangler er begrænset til omlevering eller afhjælpning.

10.2 Contrazt ansvar omfatter ikke mangler opstået i materiale, som er tilvejebragt af køber, eller i varer, der er foreskrevet eller specificeret af denne.

10.3 Contrazt indestår på ingen måde for, at varer foreskrevet eller specificeret af køber ikke krænker tredjemands rettigheder. Contrazt forudsætter ligeledes, at køber har indhentet alle relevante tilladelser fra eventuelle rettighedshavere.

10.4 Contrazt har intet ansvar for mangler ud over det i dette punkt foreskrevne. Dette gælder ethvert tab, som manglen måtte forårsage, herunder driftstab, tabt arbejdsfortjeneste og andre indirekte tab.

10.5 Contrazt påtager sig intet ansvar for, at leverede produkter lovligt må anvendes til påtænkte formål.  

11. LOVVALG OG VÆRNETING
11.1 Enhver uenighed eller tvist mellem parterne om forståelsen og rækkevidden af disse salgs- og leveringsbetingelser afgøres ved retten i Aarhus under anvendelse af dansk ret.

Contrazt ApS | CVR: 36713240 | 'Jakobshus' Stationsvangen 5, 1, DK 8541 Skødstrup  | Tlf.: +45 2340 8388 | contrazt@contrazt.dk